Privacybeleid

Wie zijn wij?

Wij zijn Stichting Levende Namen Lochem. Ons website-adres is: https://www.levendenamen.nl.

Van wie worden persoonsgegevens verzameld?

 • Vrijwilligers, verkeersregelaars, werkgroep- en bestuursleden;
 • Leden van het Comité van Aanbeveling;
 • Kunstenaars en uitvoerenden rouwrituelen.

 Welke persoonsgegevens worden verzameld?

 • Naam, geslacht, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
 • Van de leden van het Comité van Aanbeveling ook hun functie/beroep.

 In wiens opdracht, waar, door wie en met welk doel worden de persoonsgegevens bewaard?

 • Persoonsgegevens van vrijwilligers en verkeersregelaars worden in opdracht van het bestuur van de Stichting in een groep in het adresboek van het mailprogramma op de privé-computer van het werkgroeplid “vrijwilligers” opgenomen om te kunnen communiceren met deze personen in verband met de activiteiten van de Stichting.
 • Persoonsgegevens van werkgroep- en bestuursleden en de leden van het Comité van Aanbeveling worden in opdracht van het bestuur van de Stichting in één of meer groep(en) in het adresboek van het mailprogramma op de privé-computer van de secretaris van de Stichting opgenomen voor toezending van agenda’s, notulen en andere zaken in verband met de activiteiten van de Stichting.
 • Persoonsgegevens van vrijwilligers en verkeersregelaars worden in opdracht van het bestuur van de Stichting In een Excel-bestand op de privé-computer van het werkgroeplid “vrijwilligers” opgenomen voor de organisatie en uitvoering van zaken en taken in verband met de activiteiten van de Stichting.

 Aan wie worden deze persoonsgegevens verstrekt?

 • De betreffende informatie uit het hiervoor bedoelde adresboek en het Excel-bestand worden niet met derden gedeeld; indien noodzakelijk voor zaken in verband met de activiteiten van de Stichting wordt bedoelde informatie uitgewisseld aan de (andere) leden in het bestuur van de Stichting.

 Worden persoonsgegevens gepubliceerd? Zo ja, voor welk doel?

 • In het schriftelijke jaarverslag van de Stichting worden de namen van de (vaste) werkgroepleden en van de leden van het bestuur vermeld evenals ingeval van de leden van het Comité van Aanbeveling hun functie/beroep. Deze jaarverslagen worden ook op de website opgenomen. Op Twitter en Facebook worden nagenoeg geen persoonsgegevens vermeld.

 Wanneer worden de persoonsgegevens uit het adresboek en het Excel-bestand verwijderd?

 • Als de vrijwilliger niet meer actief is voor de Stichting.

Waar kunnen mensen bezwaar maken tegen het gebruik van hun persoonsgegevens?

 • Bij de secretaris in het bestuur van de Stichting.

Bij wie kan om inzage worden gevraagd van zijn of haar persoonsgegevens die binnen de Stichting zijn vastgelegd?

 • Bij de secretaris in het bestuur van de Stichting. Indien blijkt dat iemands persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt, kan de secretaris worden gevraagd de gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Aanvullend zullen door het bestuur van de Stichting Levende Namen de volgende spelregels worden nageleefd gericht op een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.

 1. Voor zover bestuursleden naast hun digitale informatie beschikken over documenten waar op persoonsgegevens worden vermeld, dienen die in mappen te zijn opgeborgen op een zodanige veilige plek dat onbevoegden daar niet bij kunnen.
 2. Als personen van wie persoonsgegevens worden bewaard, worden gemaild zullen de betreffende e-mailadressen anoniem worden opgenomen (in de ‘BCC’ en niet in de ‘AAN’ of de ‘CC’). Hiermee wordt bereikt dat de e-mailadressen niet voor iedereen zichtbaar zijn.
 3. Het bestuur zal de in haar bezit zijnde persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in het kader van de doelstelling van de Stichting en de activiteiten die daarmee verband houden. Dat betekent dat nimmer persoonsgegevens zullen worden doorgespeeld aan derden, bijvoorbeeld aan commerciële bedrijven.
 4. Foto’s of andere beeldopnames van het evenement waarop een individu staat die direct of indirect herleidbaar is tot een identificeerbare persoon mogen eerst op de website, Twitter of Facebook worden geplaatst als daarvoor expliciete toestemming is verkregen van betrokkene. Als een herkenbaar in beeld gebrachte persoon zich verzet tegen publicatie dan zullen wij hieraan gehoor geven en de betreffende opname niet op website, Twitter of Facebook opnemen c.q. hiervan verwijderen.
 5. Het bestuur kan dit Privacy-protocol zo vaak wijzigen als zij dit nodig acht. De meest actuele versie wordt op levendenamen.nl geplaatst.

 

Dit privacybeleid is vastgesteld door het bestuur van de Stichting Levende Namen op 25 mei 2018 te Lochem.


Aanvulling

Herkenbaar op foto’s en/of video’s

Het is niet te vermijden dat op geplaatste foto’s en/of video’s mensen herkenbaar in beeld komen. Indien u bezwaar hebt tegen deze herkenbaarheid dan kunt u dat melden via een mail aan info@levendenamen.nl onder vermelding van uw naam en betreffende foto/video. Wij zorgen er dan zo spoedig mogelijk voor dat dit beeldmateriaal wordt verwijderd en/of aangepast.

[Bijgewerkt: 31 okt 2019]